Algemene voorwaarden Sleepwise

Particulier

Algemene voorwaarden LIJV

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LIJV B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, ingeschreven onder nummer 16066908 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken kantoor ’s-Hertogenbosch.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door of met medewerking van Sleepwise by LIJV.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn via onze website www.lijv.nl te raadplegen. Tevens zullen ze door ons op verzoek worden toegezonden.

Artikel 2 Definities
In het navolgende wordt verstaan onder:
Dienst: de door Sleepwise by LIJV verzorgde activiteiten zoals cursussen, trainingen, opleidingen, workshops en bijeenkomsten.
Deelnemer: een persoon die deelneemt aan een Dienst.

Artikel 3 Aanmelding en bevestiging
3.1 Aanmelding voor een Dienst geschiedt telefonisch en/of per email.
3.2 Sleepwise by LIJV verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een elektronische bevestiging aan de Deelnemer. Indien de gewenste Dienst is volgeboekt wordt daarvan mededeling gedaan en zal indien mogelijk een alternatief worden aangeboden.
3.3 De Deelnemer ontvangt ongeveer tien werkdagen voor aanvang van de Dienst een uitnodiging met nadere gegevens omtrent de locatie en andere eventuele informatie.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle diensten van Sleepwise by LIJV zijn inclusief btw. Met uitzondering van de incompany diensten.
4.2 Bij de prijs van een Dienst (m.u.v. e-trainingen en 1-op-1 coaching) is inbegrepen de kosten van lesmateriaal, koffie en thee en de arrangementskosten. Andere kosten zoals overnachtingen zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.
4.3 Sleepwise by LIJV verstuurd een factuur aan de Deelnemer. Deze dient uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan de start van de Dienst te zijn voldaan.

Artikel 5 Annulering door Deelnemer
5.1 Annulering is mogelijk, mits schriftelijk bevestigd. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de Dienst worden €50,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 21 dagen voorafgaande aan de Dienst wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
5.2 De Deelnemer is gerechtigd een voor een Dienst ingeschreven Deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de Dienst aan Sleepwise by LIJV is gemeld. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6 Verzetten van een opleidingsdag door Deelnemer
De Deelnemer kan, indien de Dienst in meerdere groepen wordt aangeboden, één dag van desbetreffende Dienst maximaal één keer kosteloos verzetten. Voor alle overige dagen die de Deelnemer wil verzetten, worden kosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Wijziging dan wel annulering door Sleepwise by LIJV
7.1 Sleepwise by LIJV is gerechtigd de Dienst te annuleren bij een niet gehaald minimum aantal inschrijvingen. De ingeschreven Deelnemers zullen uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de Dienst van een dergelijke annulering bericht ontvangen.
7.2 Sleepwise by LIJV is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de locatie, het rooster en/ of de tijden als de omstandigheden dit vereisen. Sleepwise by LIJV zal al het redelijke in het werk stellen om de Dienst conform het gepubliceerde rooster of de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een Dienst door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken.
In een dergelijk geval zal Sleepwise by LIJV al het redelijke in het werk stellen om de Dienst te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde deelnamegelden worden gerestitueerd.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten
8.1 Het is Deelnemers niet toegestaan de door Sleepwise by LIJV verstrekte lesmaterialen, software of andere (aanvullende) documentatie in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden, te wijzigen of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten Sleepwise by LIJV en/of van de met Sleepwise by LIJV, in het kader van de Dienst, door haar ingeschakelde entiteiten of personen.
8.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is het uitsluitend de Deelnemers toegestaan de verstrekte materialen en documenten te gebruiken in de uitoefening van hun functie, mits dit gebruik in overeenstemming is met het doel van de Dienst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
De Deelnemer vrijwaart Sleepwise by LIJV en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van de Deelnemer of derden welke met de uitvoering van de Dienst samenhangen.

Artikel 10 Persoonsregistratie
Door het inschrijven voor de Diensten van Sleepwise by LIJV wordt aan Sleepwise by LIJV toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de inschrijving verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Sleepwise by LIJV uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Sleepwise by LIJV zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

© Algemene Voorwaarden Sleepwise by LIJV, 2019

Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Sleepwise by LIJV als auteursrechthebbende.

Zitten jouw medewerkers lekker in hun vel? Dan zitten ze beter op hun plek - letterlijk en figuurlijk. Dat uit zich in meer werkplezier, meer motivatie, meer betrokkenheid, betere prestaties en een duurzamere inzetbaarheid.